Komunikaty
Program działania MGOK Mieszkowice

PROGRAM DZIAŁANIA MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W MIESZKOWICACH

I. Misja

Współtworzymy i rozwijamy kulturę w lokalnej społeczności, kształtujemy i zaspokajamy potrzeby, pasje i umiejętności, kreujemy postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze.

II. Cele

1) Promowanie wizerunku MGOK jako instytucji wiodącej w zakresie zaspakajania potrzeb

     kulturalnych mieszkańców gminy Mieszkowice;

2) Stworzenie oferty programowej MGOK elastycznej i otwartej na nowe inicjatywy i trendy kulturowe

   w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i diagnozę potrzeb kulturalnych;

3) Zwiększenie atrakcyjności, jakości i dostępności oferty MGOK poprzez rozwijanie współpracy                          

     w partnerstwach;

4) Wykreowanie wizerunku MGOK jako instytucji posiadającej kadrę otwartą na rozwój.

    

III. Działalność programowa MGOK

   1) Prowadzenie i organizowanie zajęć artystycznych, warsztatów, wystaw, przeglądów i konkursów;

   2) Organizowanie imprez kulturalnych m.in. koncertów, spektakli, festynów oraz otwartych imprez

       kulturalno – rekreacyjnych;

   3) Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, w tym zespołów

       muzycznych, sekcji artystycznych i innych;

   4) Podejmowanie działań aktywizujących mieszkańców do ko0rzystania z oferty MGOK;

   5) Promowanie i dokumentowanie działalności statutowej i wydarzeń kulturalnych;

   6) Współpraca kulturalna w kraju i zagranicą;

   7) Współpraca z administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami

       kultury a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi

       osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

   8) Administrowanie i ochrona powierzonego majątku MGOK;

   9) Dostosowanie polityki kadrowej do aktualnych potrzeb i zadań MGOK oraz systematyczne

       podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym w zakresie edukacji kulturalnej.

 
RODO

 

rodo

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach

Szanowni Państwo!

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO)) (Dz. U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1)

Ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych Państwa dotyczących będzie niezbędne i/lub konieczne do wypełnienia zadań statutowych realizowanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach. A w szczególności w celu należytego wykonania zawartych umów, organizacji imprez i wykonania innych zadań i przedsięwzięć.

Informujemy; że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury
  w Mieszkowicach (MGOK Mieszkowice) z siedzibą w Mieszkowicach przy
  ul. Kościuszki 48 74-505 Mieszkowice reprezentowany przed Dyrektor Barbarę Nowicką, adres e -mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:
  a) wykonania zadań Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i innych prawnych obowiązków, w tym umownych, (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  b) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów MGOK Mieszkowice (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak: wykonanie zawartych przez nas umów
  z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, w związku
  z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych;
 3. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:
  a) przez czas wykonania zadań MGOK Mieszkowice i innych prawnych obowiązków,
  w tym umownych i/lub
  b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub
  c) przez czas, w którym MGOK Mieszkowice może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych;
 4. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom,
  z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszym zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych;
 5. zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani:
  a) prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
  b) prawo sprostowania Państwa danych osobowych,
  c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  e) prawo przenoszenia danych,
  f) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ; Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( PUODO)
 6. podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych.

Dyrektor

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury

w Mieszkowicach

Zbigniew Ciszek

 

 


-->